Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Yumiko jest dostępny pod adresem internetowym yumiko.pl i prowadzony jest przez Paulinę Szczodruch prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Yumiko Paulina Szczodruch, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8471625519, REGON 387231627.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Yumiko wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8471625519, REGON 387231627
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym yumiko.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Wysoka 13, 19-500 Gołdap
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@yumiko.pl oraz yumiko.order@gmail.com
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 60 1140 2004 0000 3002 8057 1589
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Każda osoba składająca zamówienie zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedawcą.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: e-mail oraz nazwa użytkownika.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (nazwy użytkownika) i hasła, które zostaje automatycznie wysłany na adres e-mail podany przy rejestracji. Hasło można zmienić w ustawieniach Konta po zalogowaniu.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • nacisnąć “przejdź do koszyka” lub nacisnąć w koszyk;
 • wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, wybrać rodzaj płatności, zaakceptować regulamin,
 • nacisnąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz opłacić Zamówienie dostępną na stronie, wybraną przez siebie metodą płatności w terminie 7 dni.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Paczkomat InPost.,
  2. Przesyłka kurierska (DPD, DHL, kurier InPost:, POCZTEX (Poczta Polska) oraz FedEx.),
  3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem podanym w § 3.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przy odbiorze/za pobraniem,
  2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  3. Płatności elektroniczne (Blikiem, szybkim przelew),
  4. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Po złożeniu zamówienia klient zobligowany jest do zapłaty za towary (dla zamówień płatnych z góry) wybranym sposobem zapłaty, bądź przy odbiorze (firmie dostarczającej przesyłkę). Jeżeli klient nie odbierze przesyłki ponosi koszty powrotu przesyłki i jej ponownej wysyłki dla zamówień płatnych z góry lub koszt pierwszej wysyłki, powrotu przesyłki oraz jej ponownej wysyłki dla przesyłek pobraniowych. Jeżeli klient chce zrezygnować z zamówienia po jego wysyłce ponosi koszty wysyłki i jej powrotu.

§ 10

Wysyłka / Czas realizacji

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia w terminie od 2 do 7 dni roboczych w przypadku, gdy Produkt jest na magazynie.
 2. W przypadku Produktów na zamówienie zostaną one wysłane od 14 do 28 dni roboczych od dnia zamówienia.
 3. W przypadku Produktów z autografami do czasu realizacji zamówienia wymienionego w §10 ust. 2 tego regulaminu należy doliczyć okres oczekiwania na podpisanie albumu przez artystę, który najczęściej trwa od 2 do 4 tygodni.
 4. Czas wysyłki dla Produktów oznaczonych „PREORDER” jest liczony od dnia wydania Produktu, a czas jego wysyłki jest taki sam jak w przypadku albumów na zamówienie.
 5. Wysyłka Produktów na zamówienie oraz oznaczonych jako „PREORDER” może się przedłużyć ze względu na dni wolne ustawowo w Polsce oraz Korei.
 6. Sklep Yumiko zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia.
 7. W przypadku zamówienia Produktów z magazynu/na zamówienie oraz Produktów oznaczonych „PREORDER” lub/i „[GO]” w jednej paczce, termin dostawy jest liczony od wydania albumu oznaczonego „PREORDER” lub „[GO]” – tj. od najpóźniejszej daty ich wydania.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu (dostępnego na magazynie, na zamówienie) do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. Dostawa Produktu odbywa się głównie na terenie Polski, możliwe są wysyłki na terenie Unii Europejskiej.
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 12. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jednakże Produkt nie może nosić oznak użytkowania. Zwracany Produkt musi być w stanie niezmienionym, musi być nowy, oryginalnie zapakowany, posiadać wszelkie zabezpieczające plomby i folie.
 2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia na adres e-mail przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, spis Produktów do zwrotu.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu Produktu, wszystkie dokonane przez niego płatności za dany Produkt jeżeli nie posiada on śladów użytkowania.
  3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie (§ 1 ust. 1) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe (albumy CD) lub wizualne (DVD), photobooki i inne Produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu (np. folia), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (wyjęcie z folii)
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  8. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 11. W przypadku anulowania zamówienia lub zwrot towaru opłacanego za pomocą: BLIK/szybki przelew/karta debetowa lub kredytowa odliczana będzie prowizja za dokonanie płatności za pomocą Paynow, którą pobiera bank w wysokości 0,95% od kwoty całego zamówienia.

§ 12

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Umową Sprzedaży mogą być także Produkty pozbawione zabezpieczeń – w takich przypadkach Produkty są opisywane albo/i widnieją dokładne zdjęcia Produktu. W przypadku albumów pozbawionych zabezpieczeń zwrot Produktu jest niemożliwy, gdyż jest on dokładnie opisany i Klient kupując Produkt akceptuje wszelakie jego wady.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym w ciągu 7 dni od otrzymania Zamówienia.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystywania oferowanych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Uszkodzenia, zadrapania, skazy czy wgniecenia zewnętrznej przestrzeni albumów muzycznych (tzw. outer case, outer sleeve, outer box, out box itd.) nie są podstawą do reklamacji. Zgodnie z polityką koreańskich wytwórni muzycznych pełnią one jedynie funkcję zabezpieczenia składników albumów i mogą posiadać defekty spowodowane transportem z Korei do naszego kraju, a także wewnątrz naszego kraju.
 9. W związku z różnymi terminami dostaw płyt, dodatki do albumów mogą różnić się (np. naklejkami, limitowanymi bonusowymi kartami oraz innymi dodatkami, które są dostępne jedynie w okresie przedsprzedaży) dlatego Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dodatki. Na ilość i rodzaj dodatków ma wpływ jedynie wytwórnia i nie mamy możliwości sprawdzenia jakie dodatki posiada płyta.
 10. Gwarantem Produktów jest wytwórnia muzyczna danego zespołu i problemy oraz usterki należy zgłaszać do nich drogą mailową.
 11. Kolory produktów mogą się różnić na zdjęciach względem rzeczywistości. Związane to jest z ustawieniami monitorów lub wyświetlaczy. Sklep nie ponosi za to odpowiedzialności.

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, które wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) klient rejestrując się w bazie sklepu Yumiko dobrowolnie podaje dane osobowe, zachowując prawo ich wglądu, zmian i usunięcia. Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji zamówienia. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane innym firmom czy osobom prywatnym.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony, błędne wypełnienie formularza, etc.).

6. Sklep Yumiko nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z terminem doręczenie przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek z zamówieniami klientów.